Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van PastBook

1. Onderwerp van de overeenkomst

1.1 PastBook B.V. (“PastBook”) is de eigenaar van PastBook.com (“Website”) en de mobiele PastBook-app (“App”), waarop het een dienst levert met de naam PastBook, een eenvoudige manier om fotoproducten te maken – digitaal en gedrukt (“Dienst”).

1.2 Elk gebruik van de Website, de App en de Dienst is onderworpen aan de volgende voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”).

1.3 Door het installeren of gebruiken van de Website, de App en de Dienst ga je akkoord met de volgende Algemene Voorwaarden.

1.4 [Alleen App] Deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing tussen jou en PastBook, niet Apple of Google. PastBook, niet Apple of Google, is als enige verantwoordelijk voor de App en de inhoud ervan.

1.5 Je verklaart en garandeert dat je over de nodige wettelijke bevoegdheid beschikt, bijvoorbeeld dat je meerderjarig bent, om akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Als je nog niet meerderjarig bent, bevestig je dat je toestemming van je ouder of voogd hebt om de App of de Website te gebruiken en dat je ouder of voogd hierbij namens jou deze Algemene Voorwaarden erkent en ermee akkoord gaat.

1.6 Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, verklaar en garandeer je (i) dat je je niet in een land bevindt dat is onderworpen aan een embargo van de overheid van de Verenigde Staten of dat door deze overheid is aangewezen als een land dat “terroristen ondersteunt”; en (ii) dat je niet voorkomt op een lijst van verboden of beperkte partijen van de overheid van de Verenigde Staten.

1.7 [Alleen App] Apple en Google zijn een derde-begunstigde van deze Algemene Voorwaarden en na je akkoord heeft deze derde-begunstigde het recht (en wordt geacht het recht te hebben aanvaard) om deze overeenkomst jegens jou af te dwingen.

2. Installatie van de App

2.1 Met toepassing van deze Algemene Voorwaarden verleent PastBook je hierbij een niet-overdraagbaar, niet-exclusief recht (zonder het recht op sublicentiëring) op de toegang tot en het gebruik van de App, zoals aan jou verstrekt door PastBook, op elk Apple-product dat je bezit of beheert (“Apparaat”) en uitsluitend voor jouw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Niettegenstaande het voorgaande kan de App, indien van toepassing, worden geopend en gebruikt door andere accounts die aan jou zijn gerelateerd via gezinsdeling of volumeaankopen. De licentie is onderworpen aan alle gebruiksregels uiteengezet door Apple en gepubliceerd in de gebruiksvoorwaarden van Apple’s App Store.

2.2 je verklaart, garandeert en gaat ermee akkoord dat je de App en Dienst niet zult gebruiken op een manier die in strijd is met de toepasselijke wetgeving of inbreuk maakt op rechten van derden. Als je de App gebruikt op een manier die de Algemene Voorwaarden schendt, kan PastBook je toegang tot de App beperken of beëindigen naar eigen goeddunken.

2.3 Om de Dienst te gebruiken, moet je de App toestemming geven om je foto’s op je Apparaat te gebruiken om je creativiteit te genereren. Door ervoor te kiezen om teksten, foto’s, afbeeldingen, video’s, bestanden of andere content (“Content”) op te nemen in de creativiteit, verklaar en garandeer je, te allen tijde gedurende de looptijd van deze Overeenkomst, dat de Content eigendom is van jou of, voor zover eigendom van anderen, dat je toestemming hebt om de Content te verstrekken aan PastBook voor gebruik zoals hier beschreven.

2.4 De installatie en het gebruik van de App is gratis. Als je je persoonlijke boek wilt kopen als pdf of fysiek exemplaar, worden er kosten in rekening gebracht, te betalen via de beschikbare betaalmethoden die in de App worden geboden door een aankoop te doen via de App.

2.5 Je mag geen Content gebruiken die niet je eigendom is of waarvoor je geen toestemming hebt om deze te gebruiken. We nemen alle beschuldigingen van inbreuk op auteursrecht zeer serieus (zie artikel 8). Daarom wordt je, als je van mening bent dat materiaal op PastBook.com je auteursrecht schendt, aangemoedigd om ons via e-mail op de hoogte te stellen. In het geval een gebruiker mogelijk of herhaaldelijk inbreuk maakt op de auteursrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten van PastBook of anderen, kan PastBook naar eigen goeddunken de toegang tot en het gebruik van de App beëindigen of weigeren. In het geval van een dergelijke beëindiging is PastBook niet verplicht tot restitutie van bedragen die eerder aan PastBook zijn betaald of aan de gebruiker verschuldigd zijn.

2.6 De geüploade Content en eventueel gegenereerde creativiteit blijft altijd jouw eigendom.

2.7 Je kunt de App op elk moment verwijderen.

2.8 Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de functionele reikwijdte van de App te beperken of de Dienst in zijn geheel stop te zetten.

3. Gebruik van de Website

3.1 Met toepassing van deze Algemene Voorwaarden verleent PastBook je hierbij een niet-overdraagbaar, niet-exclusief recht (zonder het recht op sublicentiëring) op de toegang tot en het gebruik van de Website, zoals aan jou verstrekt door PastBook, uitsluitend voor jouw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Niettegenstaande het voorgaande kan de Website, indien van toepassing, worden geopend en gebruikt door andere accounts die aan jou zijn gerelateerd via gezinsdeling of volumeaankopen.

3.2 je verklaart, garandeert en gaat ermee akkoord dat je de Website en Dienst niet zult gebruiken op een manier die in strijd is met de toepasselijke wetgeving of inbreuk maakt op rechten van derden. Als je de Website gebruikt op een manier die de Algemene Voorwaarden schendt, kan PastBook je toegang tot de Website beperken of beëindigen naar eigen goeddunken.

3.3 Om de Dienst te gebruiken, moet je de Website toestemming geven om je foto’s te gebruiken om je creativiteit te genereren. Door ervoor te kiezen om teksten, foto’s, afbeeldingen, video’s, bestanden of andere content (“Content”) op te nemen in de creativiteit, verklaar en garandeer je, te allen tijde gedurende de looptijd van deze Overeenkomst, dat de Content eigendom is van jou of, voor zover eigendom van anderen, dat je toestemming hebt om de Content te verstrekken aan PastBook voor gebruik zoals hier beschreven.

3.4 Het gebruik van de Website is gratis. Als je je persoonlijke boek wilt kopen als pdf of fysiek exemplaar of andere fotoproducten, worden er kosten in rekening gebracht, te betalen via de beschikbare betaalmethoden die op de Website worden geboden door een aankoop te doen via de Website.

3.5 Je mag geen Content gebruiken die niet je eigendom is of waarvoor je geen toestemming hebt om deze te gebruiken. We nemen alle beschuldigingen van inbreuk op auteursrecht zeer serieus (zie artikel 8). Daarom wordt je, als je van mening bent dat materiaal op PastBook.com je auteursrecht schendt, aangemoedigd om ons via e-mail op de hoogte te stellen. In het geval een gebruiker mogelijk of herhaaldelijk inbreuk maakt op de auteursrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten van PastBook of anderen, kan PastBook naar eigen goeddunken de toegang tot en het gebruik van de Website beëindigen of weigeren. In het geval van een dergelijke beëindiging is PastBook niet verplicht tot restitutie van bedragen die eerder aan PastBook zijn betaald of aan de gebruiker verschuldigd zijn.

3.6 De geüploade Content en eventueel gegenereerde creativiteit blijft altijd jouw eigendom.

3.7 Je kunt op elk moment stoppen met het gebruik van de Website.

3.8 Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de functionele reikwijdte van de Website te beperken of de Dienst in zijn geheel stop te zetten.

4. Het maken van je PastBook of ander fotoproduct; het kopen van premium diensten als aanpassingen; een pdf-bestand of gedrukt fysiek exemplaar

4.1 Na installatie van de App of tijdens het gebruik van de Website kun je een persoonlijk “PastBook”, een fotoalbum of andere fotoproducten van de inhoud van je Instagram- of Facebook-profiel maken, evenals foto’s van je apparaten en content van andere sociale netwerken en opslagdiensten via de integratie van onze partner Ink FilePicker Inc.

4.2 Tijdens het maken van het “PastBook” of andere fotoproducten ben je als enige verantwoordelijk voor het opnemen van de individuele content (foto’s, opmerkingen, berichten, enz.). De App en de Website maken de in het “PastBook” op te nemen content automatisch op. De verantwoordelijkheid voor de opgenomen content ligt echter uitsluitend bij jou. Je accepteert voorgestelde content, je draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de wettigheid van het overnemen van deze content in je persoonlijke “PastBook” en je gaat ermee akkoord PastBook B.V. in die mate te vrijwaren voor aanspraken van derden (zie artikel 7).

4.3 De productie van fotoproducten wordt verzorgd door onze print-on-demand-partners. PastBook behoudt zich het recht voor om een deel van de achteromslag van gepubliceerde content te reserveren voor het aanbrengen van een uniek identificatienummer en/of PastBook-logo.

4.4 Nadat je je persoonlijke PastBook hebt gemaakt, kunnen we een update op je Facebook-profiel plaatsen om de activiteit te delen met je vrienden. Je kunt een pdf of een gedrukt exemplaar van je “PastBook” bestellen, dat wordt afgedrukt, ingebonden en vervolgens per post wordt verzonden naar het adres dat je opgeeft.

4.5 Het bestellen van een pdf en/of Printed Copy is alleen toegestaan voor eigen, persoonlijk gebruik. Je mag de ontvangen gedrukte exemplaren niet verspreiden of op een andere manier commercieel exploiteren.

4.6 Voor de pdf en/of het gedrukte exemplaar van je persoonlijke “PastBook” en/of andere fotoproducten worden kosten in rekening gebracht. Respectievelijk vermelde prijzen en verzendkosten zijn van toepassing. PastBook behoudt zich het recht voor om de respectievelijke vermelde prijzen aan te passen.

4.7 Nadat je het bestelproces hebt voltooid, bevestigen wij de totstandkoming van de overeenkomst door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat je tijdens het bestelproces hebt opgegeven. De overeenkomst wordt pas van kracht nadat de bevestigings-e-mail naar je is verzonden. PastBook behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder reden te weigeren. Er bestaat geen recht om een overeenkomst te sluiten.

4.8 Je kunt je “PastBook” van Instagram-foto’s maken en er online doorheen bladeren. Deze dienst is gratis. Overeenkomstig de privacyinstellingen van je Instagram- en Facebook-profiel kunnen andere gebruikers deze “PastBook”, dat op je Facebook-tijdlijn is gepubliceerd, ook bekijken en erop reageren.

5. Betalingsvoorwaarden

5.1 De bij het sluiten van de overeenkomst vermelde prijzen zijn verschuldigd op het moment van het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders vermeld. Het bedrag is verschuldigd zonder aparte factuur.

5.2 Alle vermelde prijzen zijn inclusief de respectievelijke omzetbelasting, indien van toepassing.

5.3 De verwerking van betalingen vindt uitsluitend plaats via PayPal, Stripe (creditcards) of Adyen (creditcards). Het recht van de Gebruiker op het maken en leveren van de pdf of het gedrukte exemplaar ontstaat eerst na succesvolle voltooiing van het betalingsproces via PayPal.

5.4 Als je een coupon hebt als cadeaubon of korting, hoef je alleen de juiste couponcode in te vullen bij het bestellen van je pdf of gedrukt exemplaar.

5.5 Privégegevens met betrekking tot betaling (creditcardnummer, enz.) worden niet opgeslagen op onze servers: alle transacties worden uitgevoerd op beveiligde servers van PayPal, Stripe of Adyen.

5.6 In het geval van problemen met het drukken of de verzending, kan de Gebruiker recht hebben op een kosteloze herdruk van zijn/haar gedrukte exemplaar na verstrekking van gedetailleerde documentatie en bewijzen over het probleem aan PastBook; PastBook heeft het recht om – naar eigen goeddunken – geen herdruk toe te kennen als de documentatie niet voldoende is om het probleem te bewijzen. Gebruikers getroffen door vertragingen bij de verzending die niet rechtstreeks afhankelijk zijn van PastBook (d.w.z. vertragingen bij de drukpartners van PastBook) hebben geen recht op herdrukken van hun gedrukte exemplaar.

6. Gebruiksrechten op content

Door de App te installeren of de Website te gebruiken, verleen je PastBook B.V. een niet-exclusief en geografisch onbegrensd gebruiksrecht op alle content van je profiel op Instagram en Facebook. Deze verlening van rechten omvat in het bijzonder de rechten met betrekking tot de omgang met content: reproductie, openbaarmaking, alsmede het recht op configuratie, opmaak, technische verwerking, overdracht en weergave van deze content op eindapparaten (inclusief mobiele). De bovengenoemde verlening van rechten is beperkt tot het gebruik van de content met het oog op het leveren van de Dienst. Je kunt deze gebruiksrechten op elk moment intrekken.

7. Algemene verplichtingen van de Gebruiker

7.1 Je bent verplicht, zowel bij het gebruik van de App en/of de Website als in het kader van het bestelproces, waarheidsgetrouwe, actuele en volledige gegevens te verstrekken.

7.2 Je bent verplicht ervoor te zorgen dat je toegang tot onze Dienst uitsluitend door jou wordt gebruikt.

7.3 Daarnaast is het Gebruikers verboden software, scripts of mechanismen te gebruiken in verband met het gebruik van de App en/of de Website die de werking van de App en/of de Website kunnen aantasten.

7.4 Je gaat ermee akkoord om de PastBook-diensten (inclusief inhoud, advertenties en software) of enig deel of het gebruik ervan of de toegang ertoe niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen, doorverkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden.

8. Verantwoordelijkheid

8.1 Jij draagt de exclusieve verantwoordelijkheid, zonder beperking, voor alle teksten, foto’s, afbeeldingen, video’s, bestanden of andere materialen en inzendingen (“Content”) die worden opgeslagen, gereproduceerd of gepubliceerd tijdens het gebruik van de Dienst. Voor zover je het gebruik van onze Dienst door een derde toestaat, in het bijzonder een minderjarige, ben jij als overeenkomstsluitende partij verantwoordelijk voor alle content die wordt opgeslagen, gereproduceerd of gepubliceerd door de derde die de Dienst gebruikt.

8.2 Je garandeert jegens PastBook dat je alle rechten bezit met betrekking tot de Content die wordt overgenomen in je persoonlijke PastBook en dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, ongeacht de soort, wettelijke bepalingen en bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. In het geval dat je niet de eigenaar bent van de rechten op de Content die is overgenomen in je persoonlijke PastBook, garandeer je dat je effectief alle vereiste juridische overdrachten, licenties, machtigingen en toestemmingen hebt verkregen. Voor het geval dat je een of meer garanties of deze Algemene Voorwaarden schendt, vrijwaar je PastBook overeenkomstig artikel 10 voor enige aansprakelijkheid jegens derden en stel je PastBook voor zover mogelijk schadeloos.

8.3 Hoewel PastBook de Content van Gebruikers over het algemeen niet beoordeelt of controleert, behouden wij ons het recht voor om – naar eigen goeddunken en zonder opgave van redenen – Content te weigeren (waar van toepassing, gedeeltelijk te weigeren) en om met onmiddellijke ingang Content die is toegankelijk via onze servers te blokkeren of verwijderen, in het bijzonder waar derden PastBook op de hoogte stellen van Content die in strijd is met deze Algemene Voorwaarden.

8.4 Je kunt een digitale versie van je PastBook delen met andere gebruikers via een weblink. Wie toegang krijgt tot je persoonlijke PastBook is uitsluitend afhankelijk van de door jou gekozen privacyinstellingen. Je bent zelf verantwoordelijk als je je PastBook deelt met andere gebruikers. Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot mogelijke rechten van derden op Content die is opgenomen in je persoonlijke PastBook.

9. Inbreuk op rechten melden

In het geval dat je denkt dat inbreuk wordt gemaakt op je intellectuele-eigendomsrechten of andere van je rechten, informeer PastBook dan per post of via het online contactformulier en vermeld de volgende informatie, zodat wij kunnen optreden tegen het misbruik van onze Dienst en je rechten kunnen beschermen:

een omschrijving van het werk dat, bijvoorbeeld, auteursrechtelijk is beschermd en waarop naar jouw mening inbreuk wordt gemaakt;

een beschrijving van waar het materiaal kan worden gevonden dat naar jouw mening inbreuk maakt op intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten, met vermelding van de URL, je adres, je telefoonnummer en je e-mailadres;

een verklaring van jou dat, naar je beste weten en te goeder trouw, het bezwaarlijke gebruik van de content niet is toegestaan door de rechtenhouder of diens gemachtigde of door wettelijke bepalingen.

PastBook B.V. zal, naar eigen goeddunken, beslissen of de bezwaarlijke content wordt verborgen of verwijderd.

10. Gegevensbescherming

PastBook B.V. is bevoegd tot het verzamelen, verwerken en gebruiken van de van de Gebruiker verkregen gegevens alsmede die gegevens die in verband met het gebruik van de Dienst ontstaan volgens wettelijke bepalingen, voor zover deze gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de Dienst en nakoming van de overeenkomst.

11. Vrijwaring van aansprakelijkheid

De Gebruiker vrijwaart PastBook B.V. van alle eisen en vorderingen die door andere gebruikers of derden worden ingesteld op basis van of in verband met Content die wordt opgeslagen, gepubliceerd en/of verzonden in het kader van deze Dienst of gebaseerd op het gebruik van de Dienst of gebaseerd op inbreuken op deze Algemene Voorwaarden of op inbreuken op de rechten van derden. Dit omvat de desbetreffende redelijke advocaatkosten en gerechtskosten. Bovendien is de Gebruiker hierbij verplicht om PastBook B.V. in het geval van het instellen van een vordering door een derde onmiddellijk, naar waarheid en volledig alle informatie ter beschikking te stellen die nodig of nuttig is voor het evalueren van de vorderingen of het voorbereiden van een verweer.

12. Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen met toekomstig effect

Als je vragen hebt over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via [email protected]